Privacy Statement

Privacy-statement Doelgerichter-DLGR-Geef Een Gezicht

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Doelgerichter-DLGR-Geef Een Gezicht (hierna: het DLGR) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

DLGR is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat DLGR de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat DLGR verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. DLGR is gevestigd in
Huizen, JL van Osstraat 2. DLGR is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32064959.

Waarom verwerkt DLGR uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als deelnemer of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. DLGR verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. DLGR verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door DLGR:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (opdracht-, deelname- en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van acties in verband met onze activiteiten.
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij DLGR te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Van personen die hulp krijgen van DLGR worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van DLGR, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of dennis@dlgr.nl

DLGR

T.a.v. Contactcenter

JL van Osstraat 2

1271 KB Huizen

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van DLGR dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die DLGR verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag DLGR alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. DLGR hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van DLGR waarbij DLGR erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DLGR, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van deelnemersgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van deelnemers of voor het detecteren van behoeften van de opdrachtgevers en deelnemers;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij DLGR door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die DLGR daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
  • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee DLGR u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. DLGR kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

DLGR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft DLGR een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DLGR.
 • DLGR kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van DLGR of met de diverse functionarissen in binnen- en buitenland.
 • DLGR ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.
 • DLGR kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DLGR.
 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en DLGR of wanneer DLGR hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. DLGR sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van DLGR gegevens verwerken.
 • Bij uitwisseling buiten de EU neemt DLGR de daarbij geldende regels in acht.
 1. Geen commercieel gebruik.
 • DLGR zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DLGR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

DLGR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door een mail te sturen aan dennis@dlgr.nl

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 5 oktober 2019

Wie geven wij (nog meer) een gezicht?

Klik op het thema van jouw keuze